• 
   عليرضا عسكرزاده
   دكتر عليرضا عسكرزاده
    
   مرتبه علمی : دانشیار
   پست الکترونیک : a.askarzadeh@kgut.ac.ir
   آدرس وب سایت :
    
    


   مشخصات كلي اطلاعات تماس سوابق تحصيلي پروژه ها دروس ارايه شده مقالات ساير اطلاعات