• 
   محمد جواد آروين
   مرتبه علمی : استاد
   پست الکترونیک : edu@kgut.ac.ir
   مريم آموزگار
   مرتبه علمی : مربی
   پست الکترونیک : amoozegar@kgut.ac.ir
   هادي ابراهيمي فر
   مرتبه علمی : استادیار
   پست الکترونیک : h.ebrahimifar@kgut.ac.ir
   عليرضا احمدي
   مرتبه علمی : استادیار
   پست الکترونیک : a.ahmadi@kgut.ac.ir
   مسعود احمدي افزادي
   مرتبه علمی : استادیار
   پست الکترونیک : m.ahmadiafzadi@kgut.ac.ir
   محمدحسين استوارزاده
   مرتبه علمی : استادیار
   پست الکترونیک : mh.ostovarzadeh@kgut.ac.ir
   علي اسماعيلي
   مرتبه علمی : استادیار
   پست الکترونیک : aliesmaeily@kgut.ac.ir
   احمد اسماعيلي
   مرتبه علمی : استادیار
   پست الکترونیک : a.esmaili@kgut.ac.ir
   داريوش افضلي
   مرتبه علمی : دانشیار
   پست الکترونیک : dariush.afzali@gmail.com
   حسين اميري
   مرتبه علمی : استادیار
   پست الکترونیک : h.amiri@kgut.ac.ir